Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế số 1 năm 2017